Chen Shi Taijiquan Gongfu Jia Yilu #2 5-28-2016

May 31, 2016 in Mo Ling Taijiquan Videos, Videos by Mo Ling

Here, another version of Yilu slightly longer and a bit faster with guest cameo.